Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Które przykłady kodów lub skrótów są używane w lotnictwie? [22]

  SSB, FM, ANT, PWR
  CPN, PKO, ZUS, NIP
  ETA, QNH, EPWW, NOTAM
 2. Co to jest częstotliwość podstawowa w łączności lotniczej? [11]

  częstotliwość w sytuacjach naglących
  częstotliwość 118,00 MHz
  częstotliwość pierwszorzędna do łączności powietrze-ziemia
 3. Wybierz przykłady prawidłowych znaków wywoławczych pokładowych stacji lotniczych. [36]

  Balon–126, Wyczynowy, Motolotnia
  Zlin, Pirat, Boeing
  Lufthansa-AHNS, SPQRP, Swiss 127
 4. Kto decyduje o kolejności nadawania, gdy jednocześnie zgłosi się wiele stacji pokładowych? [20]

  regulamin radiowy danej stacji lotniczej
  operator stacji naziemnej (kontroler ruchu lotniczego)
  pilot
 5. W jakim celu stosuje się rejestrację korespondencji lotniczej? [17]

  w celu archiwizacji danych z lotu
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów
  do celów związanych z rozpatrywaniem incydentów lotniczych
 6. Kiedy stosowana jest procedura pośredniczenia w nawiązywaniu łączności? [47]

  na prośbę operatora stacji naziemnej, na prośbę pilota lub z własnej inicjatywy, gdy pośredniczący ma ustaloną łączność ze stacją naziemną i stacją pokładową
  na prośbę operatora stacji naziemnej
  nie wolno pośredniczyć w nawiązywaniu łączności
 7. Czy podczas lotu można zaprzestać stałego nasłuchu na częstotliwości radiowej dla danej trasy? [45]

  nie
  tak, za zgodą operatora stacji naziemnej
  tak, przy dobrej pogodzie na trasie
 8. Czym jest lotnicza stacja pokładowa? [6]

  radiostacja na pokładzie statku powietrznego
  radionamiernik zabudowany w samolocie
  dodatkowym urządzeniem łączności w awionetce
 9. Co zawiera korespondencja związana z bezpieczeństwem wykonywania lotów? [26]

  ostrzeżenia burzowe
  zezwolenia, instrukcje, nakazy, parametry lotu, komunikaty meteorologiczne, dane lotnicze, informacje o ruchu lotniczym w rejonie
  zakaz wlotu w strefy wojskowe
 10. Z czym związana jest korespondencja PAN PAN Medical? [25]

  nagłym wypadkiem na pokładzie samolotu
  z wezwaniem karetki pogotowia ratunkowego do samolotu
  wystąpieniem gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia członka załogi lub pasażera