Czas do końca testu:
45:00 min

Test na świadectwo Radiooperatora

http://testylke.pl/

Z kilku podanych odpowiedzi do każdego pytania, proszę wybrać dokładnie jedną prawidłową odpowiedź. Aby zaliczyć test należy poprawnie odpowiedzieć na 75% pytań (jedna prawidłowa odpowiedź = 1 pkt.)

Powodzenia!

Czas testu: 45 minut


 1. Czym są spowodowane ograniczenia czasowe w używaniu radiostacji pokładowych? [29]

  koniecznością jak najkrótszego zajmowania kanału radiowego i natychmiastowego jego zwolnienia dla statku powietrznego znajdującego się w niebezpieczeństwie
  rozproszeniem uwagi pilota statku powietrznego
  nadmiernym zużywaniem się baterii zasilającej radiostację pokładową
 2. Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem uzupełniającym: [2]

  ustawę Prawo telekomunikacyjne
  Konstytucję i Konwencję Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU)
  rozporządzenie Rady Ministrów
 3. Częstotliwości przeznaczone dla służby ruchomej lotniczej (R) i służby ruchomej lotniczej satelitarnej (R), są zarezerwowane dla statków powietrznych: [24]

  wojskowych
  poruszających się w cywilnych korytarzach powietrznych
  rządowych
 4. Treść rozmów prowadzonych przez pilotów statków powietrznych powinna dotyczyć: [27]

  wyłącznie samego lotu, to jest celów i warunków lotu, parametrów technicznych statku powietrznego, warunków pogodowych, itp.
  tylko niebezpieczeństwa podczas lotu
  tylko na temat warunków pogodowych
 5. W którym radiokomunikacyjnym Regionie świata znajduje się Polska? [13]

  w Regionie 3 razem z całą Europą
  w Regionie 1, razem z całą Europą, Afryką i niektórymi krajami Azji
  w Regionie 2 razem z krajami Unii Europejskiej
 6. Co reguluje Regulamin Radiokomunikacyjny? [9]

  procedury dotyczące wydawania zezwoleń na używanie radiostacji
  prawidłowe i bezkonfliktowe wykorzystywanie całego widma częstotliwości radiowych przez wszystkich użytkowników
  przepisy cywilnego ruchu lotniczego i morskiego
 7. Radiolokalizację lotniczą stosujemy w celu: [33]

  zwiększenia bezpieczeństwa lotu podczas burzy z piorunami
  kontroli obszaru powietrznego oraz do kontroli i obsługi ruchu lotniczego
  sprawdzania umiejętności pilotów
 8. Czy Regulamin Radiokomunikacyjny jest dokumentem prawnym obowiązującym wPolsce? [8]

  nie, bo nie zostało jeszcze wydane odpowiednie rozporządzenie Rady Ministrów
  tak, bo jest wprowadzony ustawą sejmową
  tak, bo Konstytucja i Konwencja ITU zostały ratyfikowane przez Prezydenta RP, są opublikowane w Dzienniku Ustaw i mają moc traktatu międzynarodowego
 9. Czy może być kilku użytkowników tego samego zakresu częstotliwości? [17]

  nie, każdy użytkownik ma własny zakres częstotliwości
  tak, niektóre zakresy częstotliwości są współużytkowane nawet przez 4–6 służb
  tak, ale lotnictwo i marynarka mają wspólny zakres częstotliwości
 10. Co zawiera Regulamin Radiokomunikacyjny? [10]

  podręcznik dla radiooperatorów wszystkich służb radiokomunikacyjnych
  postanowienia podjęte przez Światową Konferencję Radiokomunikacyjną w postaci uchwał i zaleceń dotyczących zasad i procedur nawiązywania i prowadzenia łączności radiowej, a także wykorzystywania fal radiowych do innych celów
  wykaz częstotliwości dla wszystkich radiostacji i innych potrzeb